Podmínky používání

Podmínky pro používání stránek www.zilibyli.cz (dále i jen „webové stránky“) stanoví práva a závazky uživatelů služeb webových stránek a jsou závazné pro všechny uživatele těchto webových stránek. Každý uživatel webové stránky, jak je definován níže, vyslovuje s těmito Podmínkami svůj souhlas, a to jejich výslovným schválením elektronickými prostředky při své registraci, každým úkonem při užívání webové stránky, popřípadě uhrazením poplatku za služby webové stránky

1.2 Provozovatelem webové stránky je Kamila Sikorová, IČ 61957283, Vělopolí 35 – dále jen provozovatel.

1.3 Užívání služeb webové stránky je vyhrazeno osobám, na které se nevztahuje zákaz přístupu k službám webové stránky či obsahu umístěnému na webové stránky podle zákonů země, v níž se taková osoba nachází, v níž sídlí, nebo z níž využívá přístup k webovým stránkám anebo jejich službám. Užívání webové stránky osobami, na které se jakýkoli takový zákaz vztahuje, je zakázáno.

1.4 Tato Pravidla mohou být doplněna dalším závaznými pokyny pro uživatele, zveřejněnými provozovatelem na webové stránce, zejména pak pokyny v oblasti povoleného obsahu na webové stránky a etiky užívání webové stránky a jejích služeb.

II. Definice

2.1 „Uživatelem webové stránky“ se rozumí každý návštěvník webové stránkyu, který se k webovým stránkám připojí prostřednictvím internetu či jiného rozhraní. Tímto se rozumí i registrovaný uživatel a klient (jak jsou definováni níže). Není-li prokázáno něco jiného, považuje se za uživatele vlastník zařízení, kterému odpovídá IP adresa, z níž došlo k připojení anebo využití webových stránek.

2.2 „Registrovaným uživatelem“ se rozumí každý uživatel, který se registruje na webové stránky prostřednictvím registračního rozhraní a jehož registrace je schválena provozovatelem prostřednictvím potvrzovacího e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu zadanou při registraci či jiným obvyklým způsobem nastaveným na webové stránce, Není-li prokázáno něco jiného, považuje se za registrovaného uživatele osoba, jejíž údaje byly zadány při registraci. Je zakázáno, aby jeden subjekt byl registrován jako více registrovaných uživatelů.

2.4 „Klientem“ se rozumí každý registrovaný uživatel, který složí prostřednictvím bezhotovostního převodu finančních prostředků nebo jiným způsobem umožňovaným provozovatelem a umožňujícím identifikaci plátce,poplatek za užívání klientských služeb webové stránky. Získání statutu klienta je vždy podmíněno registrací. Není-li prokázáno něco jiného, považuje se za klienta osoba identifikovaná jako plátce platby na účet provozovatele webové stránky. Užívání služeb webové stránky je vyhrazeno osobám, které dosáhly osmnácti let věku (zletilosti).

2.5 „Službami“ webové stránkyu se rozumí veškeré služby, které jsou k dispozici uživatelům či registrovaným uživatelům webové stránky. Službou je zejména umožnění využívání inzertních, aukčních a diskusních funkcí webové stránky, atp. „Klientskými službami“ webové stránky se rozumí služby, které webové stránky poskytuje výhradně klientovi po složení platby na základě objednávky klienta učiněné prostřednictvím webové stránky, a za poplatek, který je definován u placených služeb. Užívání klientských služeb uživateli, kteří v den čerpání služby nedosáhli osmnácti let věku, je zakázáno.

2.8 „Poplatkem“ se rozumí poplatek hrazený klientem za využití klientské služby. Výši poplatku za konkrétní klientské služby a práva z jeho zaplacení vyplývající stanoví provozovatel a zveřejňuje je (jakož i jejich průběžné změny a úpravy) na webové stránce.

2.9 „Úkonem“ při užívání webové stránkyu se rozumí jakékoli vyslání pokynu vůči webové stránce uživatelem anebo z počítače či jiného prostředku užívaného k přístupu k webové stránky, tedy zejména přihlášení se na webové stránky, kliknutí na odkaz umístěný na webových stránkách, vložení příspěvku či dat na webové stránky, atp.

2.10 „Obsahem“ se rozumí data umístěná na webové stránky uživatelem v rámci využívání služeb, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.

2.11 „Veřejným obsahem“ se rozumí obsah vkládaný na webové stránky přímo uživateli v rámci takových služeb webových stránek, které umožňují následné veřejné prohlížení obsahu uživateli, např. diskusní fórum.

2.12 „Dotčeným subjektem“ se rozumí fyzická či právnická osoba, jíž se přímo týká obsah vkládaný uživatelem na webové stránky, zejména pak subjekt osobních údajů obsažených v obsahu, vkládaném uživatelem na webové stránky.

III. Práva a povinnosti provozovatele

3.1 Provozovatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel užívání služeb webové stránky a používat k tomu všech jemu dostupných prostředků. Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele webové stránky, a to při každém úkonu uživatele. Provozovatel je oprávněn znemožnit konkrétnímu uživateli (či všem uživatelům konkrétní IP adresy) přístup na webové stránky.

3.4 Provozovatel je oprávněn stanovit podmínky registrace na webových stránkách. V souvislosti s registrací platí mimo jiné následující:

-Provozovatel může vyhradit kterékoli služby webových stránek pouze registrovaným uživatelům.

-Provozovatel může podmínit registraci uživatele splněním specifických podmínek, např. za účelem ověření jeho identity.

-Provozovatel může kdykoli odebrat kterémukoli uživateli registraci, a to i bez udání důvodu. Důvodem pro odebrání registrace může být zejména (nikoli však pouze) porušení těchto Podmínek či souvisejících právních předpisů registrovaným uživatelem.

-Provozovatel může kdykoli požadovat obnovení registrace kteréhokoli registrovaného uživatele a obnovením registrace podmínit užívání služeb webových stránek.

-Provozovatel může omezit počet registrovaných uživatelů i kdykoli odmítnout registraci jakýchkoli uživatelů i bez uvedení důvodu.

-Provozovatel neručí za dostupnost a provoz webových stránek a služeb, zejména pak za případné výpadky způsobené odstávkou, údržbou, závadami, poblémy s obsluhou či jinými výpadky webových stránek.

– Provozovatel neručí za zachování obsahu a dat umístěných na webových stránkách, a to ani dat umístěných na webové stránky uživateli. Provozovatel není povinen provádět jakékoli zálohy obsahu umístěného na webové stránky.

-Provozovatel může kdykoli a bez předchozího upozornění upravit, smazat či jinak odstranit anebo znepřístupnit některým či všem uživatelům jakýkoli obsah či službu webové stránkyu či jakákoli data na webové stránky umístěná. O tomto není provozovatel povinen uživatele informovat. Zveřejnění obsahu může být rovněž umožněno na dobu určitou, po jejímž uplynutí bude obsah automaticky smazán. Provozovatel může nezveřejnit obsah vkládaný uživatelem na webové stránky zejména v případě, že je neúplný, tedy že uživatelem nebyly splněny veškeré náležitosti pro vložení obsahu na webové stránky, jakož i v případě, že se zjistí, že některé části obsahu jsou chybné či nepravdivé.

– Provozovatel může odložit zveřejnění obsahu vkládaný uživatelem na webové stránky, zejména v souvislosti s informováním či zajištěním souhlasu dotčeného subjektu se zpracováváním obsahu, a poskytnutí možnosti k jednání mezi uživatelem a dotčeným subjektem.

-Provozovatel může doplňovat obsah vložený na webové stránky reklamním sdělením dle svého uvážení.

IV. Práva a povinnosti uživatelů

Uživatelé se zavazují při využívání veškerých služeb webových stránek, tedy zejména při vkládání obsahu na webové stránky a užívání služeb webové stránky, včetně klientských služeb, dodržovat následující pravidla:

-Je zakázáno na webové stránky jako obsah, zejména (nikoli však pouze) za účelem zveřejnění v databázi, vkládat nepravdivé, klamavé či zavádějící informace. Je zakázáno vkládat na webové stránky osobní údaje dotčených subjektů (fyzických osob) bez současného doložení souhlasu těchto osob provozovateli.

4.2 Je zakázáno na webové stránky nebo jejich prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím autorská práva autora obsahu nebo části obsahu jakožto autorského díla. Je zakázáno na webové stránky nebo jejich prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím práva vyplývající z průmyslového vlastnictví (zejména ochranných známek) či jinak chráněná práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména v oblasti obchodního tajemství, hospodářské soutěže atp.).

4.4 Je zakázáno na webové stránky nebo jejich prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem, který naplňuje anebo u něhož může být dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu. V případě, že obsah spočívá v informacích nebo důkazech nasvědčujících tomu, že byl nebo má být spáchán trestný čin, je uživatel povinen oznámit takovou skutečnost prokazatelně provozovateli a zároveň Policii ČR nebo státnímu zastupitelství, to vše bezodkladně poté, co takovou věc zjistí. Tím nejsou dotčeny jeho povinnosti podle zákona, např. povinnost překazit trestný čin za podmínek stanovených trestním zákoníkem.

4.5 Pokud se nejedná o služby webové stránky výslovně k takovému účelu určené (např. inzertní či aukční služby webové stránky), je zakázáno na webové stránkyu nebo jejich prostřednictvím bez souhlasu provozovatele zveřejňovat reklamu či propagovat zboží nebo služby uživatele nebo jiné osoby, a to ani na nekomerční bázi. Je zakázáno na webové stránky nebo jeho prostřednictvím rozesílat či zveřejňovat nevyžádaná obchodní sdělení (spam), a to ani v rámci diskusních služeb webové stránky.

4.6 Je zakázáno jakýmkoli způsobem narušovat provoz webové stránky a služeb, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků webové stránky a zásahu do služeb a obsahu webové stránkyu jiným způsobem, než který umožňuje provozovatel v rámci standardně nabízených služeb webové stránky.

4.7 Systematické či velkokapacitní vkládání obsahu na webové stránky je povoleno pouze s předchozím výslovným souhlasem provozovatele a mimo jiné po zajištění splnění všech povinností podle zákona na ochranu osobních údajů a jiných předpisů uživatelem.

4.8 Je zakázáno šířit informace, které poškozují dobré jméno provozovatele či jeho pracovníků.

VI. Odpovědnost a sankce

6.1 Uživatel je plně odpovědný za obsah, který na webové stránky umístí. Provozovatel neprovádí průběžnou kontrolu veškerého obsahu, který uživatel na webové stránky umísťuje; provozovatel není povinen dohlížet na obsah ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na nesprávnost či protiprávnost obsahu.

6.2 Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může identifikační údaje o uživateli poskytnout osobám, jejichž práva byla jednáním uživatele (domněle či skutečně) poškozena, jakož i v případě, kdy to provozovateli ukládá zákon.Uživatel bere na vědomí, že i v případě, že v souvislosti s obsahem na webové stránkyu dojde k porušení zákonů jiné země než České republiky, nese výlučnou odpovědnost za takové porušení uživatel.

6.4 Provozovatel odpovídá za obsah umístěný na webové stránky uživatelem či na žádost uživatele, jen (a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo (b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

6.5 V případě, že provozovateli vznikne škoda v důsledku porušení těchto Podmínek a/nebo zákona uživatelem v souvislosti s užíváním webové stránky a jeho služeb, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným na webové stránky uživatelem, zavazuje se uživatel takovou škodu uhradit za provozovatele, a není-li to možné, nahradit takovou škodu provozovateli následně v plné výši a včetně ušlého zisku a dalších souvisejících škod, nákladů a ztrát.

6.6 Provozovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v souvislosti s využíváním služeb webové stránky, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným uživatelem či jinými uživateli na webové stránky; pro případ, že by byl provozovatel za takové škody sjednán odpovědným, souhlasí uživatel s tím, že rozsah náhrady škody v takovém případě nepřekročí částku 500,- Kč.

6.7 Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi uživateli či mezi uživatelem a třetí osobou, vzniklých při využívání služeb webové stránky a/nebo sjednaných na webové stránky. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost, vážnost či závaznost obsahu (včetně návrhů, nabídek a jejich přijetí) umístěného na webové stránky uživateli, ani za splnění vzájemných závazků mezi uživateli anebo mezi uživatelem a třetí osobou sjednaných při využívání služeb webové stránky

VII. Licenční ujednání

7.1 webové stránky poskytují mimo jiné služby zahrnující přímé vkládání obsahu uživateli na webové stránky tak, že takový obsah bude veřejně dostupný, například diskusní fórum. Uživatel pro takový případ umístěním veřejného obsahu na webové stránky prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn k zveřejnění, šíření a veškerému v rámci služeb webové stránky umožňovanému nakládání s veřejným obsahem a veškerými jednotlivými součástmi obsahu a že veřejný obsah není zatížen právy třetích osob (zejména dotčených subjektů) neslučitelnými s umístěním obsahu na webové stránky.

7.2 Uživatel umístěním veřejného obsahu na webové stránky uděluje provozovateli nevýhradní, avšak časově, regionálně, osobně ani jinak neomezenou dále převoditelnou licenci k užívání veřejného obsahu a nakládání s veřejným obsahem v rámci jakéhokoli média, včetně oprávnění k pozměňování veřejného obsahu, a to bezúplatně. Provozovatel je v rámci licence zejména oprávněn veřejný obsah dále zveřejňovat a šířit a dále s ním nakládat v rámci služeb webové stránky, jakož i mimo webové stránky.

7.3 Licence udělená uživatelem provozovateli k veřejnému obsahu nezaniká ani smazáním veřejného obsahu ze webové stránky ani ukončením registrace, statutu klienta či jiným ukončením užívání webové stránky uživatelem.

7.4 V případě, že by práva uživatele k veřejnému obsahu neumožňovala udělení licence v rozsahu dle čl. 7.2, platí, že licence je provozovateli udělena v nejširším možném rozsahu, k jehož udělení by uživatel byl oprávněn. Uživatel je v takovém případě povinen oznámit provozovateli příslušná omezení udělované licence a odpovídá provozovateli za veškeré škody, které provozovateli vzniknou v důsledku toho, že licence nebyla udělena v rozsahu předvídaném provozovatelem.

7.5 Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do práv jiných osob k veřejnému obsahu umístěnému na webové stránky, zejména pak do práv provozovatele k obsahu umístěnému na webové stránky, tento veřejný obsah či jeho část dále šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu provozovatele nebo jiného oprávněného vykonavatele práv. Souhlas provozovatele pro tyto účely musí obsahovat i výslovné uvedení konkrétního veřejného obsahu, k němuž se souhlas váže, a podmínky udělení souhlasu.

7.6 Ustanovením bodu 7.5 výše nejsou dotčena práva klienta související s využíváním klientských služeb, za předpokladu, že tím nejsou porušována jiná ustanovení těchto Podmínek či zákon.

7.7 Uživatel nesmí nijak měnit ani upravovat obsah webové stránky, který není dle povahy daných služeb provozovatelem k takové úpravě určen. Je však vždy oprávněn požádat provozovatele webové stránkyu o opravu jím vloženého obsahu, pokud neodpovídá skutečnosti.

7.8 Ustanovení tohoto čl. VII. se nepoužijí, pokud jde o osobní údaje o dotčených subjektech a uživatelích, ledaže by to bylo v souladu se zákonem a pravidly nakládání s osobními údaji dle čl.

VIII. Osobní údaje a další ujednání

8.1 Provoz webové stránkyu podléhá registraci provozovatele jako správce databáze a osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.2 Uživatel odpovídá za to, že vložením obsahu uživatelem na webové stránky a jeho začleněním a zveřejněním v rámci databáze nebudou porušována práva dotčených subjektů, ani související právní předpisy. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn informovat dotčené subjekty o obsahu, který se jich týká a který byl uživatelem na webové stránky umístěn.

8.3 Uživatel uděluje provozovateli jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů poskytnutých za účelem anebo při využívání služeb webové stránky, zejména pak osobních údajů poskytnutých při registraci a dále IP adresy uživatele, za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů provozovatele webové stránkyu a případného řešení vzájemných práv a povinností, včetně případného předání těchto údajů dotčeným osobám, a dále pro jiné obchodní a marketingové účely provozovatele. Registrovaný uživatel uděluje provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů na celou dobu jeho registrace.

8.4 Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem.

8.5 Uživatel bere na vědomí, že v případě zjištění porušení zákona nebo práv a právem chráněných zájmů provozovatele či třetích osob (zejména dotčených subjektů) je provozovatel oprávněn osobní údaje uživatele včetně IP adresy dále sdělovat, zejména pak předat je Policii ČR či jiným orgánům státní správy.

8.6 Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné. Uživatel i kterýkoli jiný subjekt zpracovávaných údajů, zejména dotčený subjekt – fyzická osoba, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně. Tím nejsou dotčena další práva uživatele jako subjektu osobních údajů podle zákona. Odvolání souhlasu registrovaného uživatele se zpracováním jeho osobních údajů má obvykle za následek automatické odebrání registrace.

8.7 Uživatel i kterýkoli jiný subjekt zpracovávaných údajů, zejména dotčený subjekt – fyzická osoba, má právo vyžádat opravu a upřesnění všech nepřesných údajů, které jsou o něm provozovatelem či na webové stránkyu evidovány a zpracovávány.

8.8 Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů uživatele v důsledku protiprávního jednání třetí strany.

8.9 Po uplynutí doby zpracovávání, na kterou byl udělen souhlas uživatele podle tohoto článku VIII. anebo souhlas subjektu osobních údajů předložený uživatelem, provozovatel příslušné osobní údaje zlikviduje.

8.10 Uživatel souhlasí s tím, aby mu provozovatel zasílal zprávy obsahující obchodní sdělení.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto Podmínky nabývají platnosti a jsou účinné ode dne 1.1.2020.

9.2 Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoli změnit s účinností zveřejněním nové verze na webové stránkyu, není-li stanoveno jinak.

9.3 Provoz webové stránkyu, užívání jeho služeb a veškeré právní vztahy mezi provozovatelem a uživateli se řídí právním řádem České republiky. Případné spory týkající se soutěže bude rozhodovat příslušný soud České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.

Pravidla jsou oproti kodexu nařízení, která v případě porušení mohou vést ke krátkodobému či trvalému zrušení účtu daného uživatele.

Napsat komentář